Skip to main content

BAN Haugesund skal være det ledende engleinvestornettverk i regionen. Formålet er å finne, finansiere og rådgi lovende unge selskaper fra innledende presentasjon til suksessfull exit.

BAN Haugesund skal bestå av medlemmer med variert faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn. Sammen utgjør medlemmene en betydelig nettverksstøtte for selskap og entreprenør. Medlemmene gjør ikke bare kapitalinvesteringer, men de trer også inn i selskapsstyrene; bidrar med nettverk og assisterer i forhold til utvikling av team, strategisk planlegging og kommende emisjon(er).

Nettverkets formål er å rekruttere, stimulere, og tilrettelegge for en arena og personer med kapital, kompetanse og nettverk, som aktivt eller mindre aktivt, ønsker å investere i attraktive tidligfaseselskaper med vekstpotensial, for derigjennom også å bidra til utvikling av arbeidsplasser, næringsliv og samfunnsutvikling i regionen. BAN Haugesunds primære geografiske virkeområde er definert som Nord-Rogaland.

I tråd med formålet vil det være naturlig for nettverket å innrette seg mot selskaper i tidlig-/vekstfase, som i regelen har en verdivurdering («pre-money») i størrelsesorden inntil 20 millioner, som har et kapitalbehov på 1 – 5 millioner kroner, og som i tillegg ønsker tilført «smart kapital», dvs. kompetanse og nettverk. Nettverket vil som utgangspunkt søke å løfte emisjoner internt blant sine medlemmer i respektive medlemsklasser, men kan også inngå samarbeid med eksterne, strategiske aktører, om formålstjenlig.

BAN Haugesund er ikke et fond, og investerer ikke som en gruppe. Medlemmene samarbeider gjennom investeringsprosessen mot selskapene, men foretar selvstendige investeringsbeslutninger. Hvert enkelt medlem gjør sine egne undersøkelser og evaluerer selv tilgjengelig informasjon, herunder også eventuelle samtaler med selskapene.

BAN Haugesund fasiliteres av Validé Haugesundregionen AS, som også har ansvar for kvalitetssikring av selskapene i forkant av investorpresentasjon, innkalling til møter og oppfølging av investor-/gründermøter. Nettverket målsetning er å møtes 6 ganger pr. år for presentasjon og vurdering av unge lovende selskaper.

Samarbeidspartnere

Connect Ban Bergen
Connect Ban Rogaland
Connect Vest
Rogaland Fylkeskommune
Næringshagen Rogaland Ressurssenter
LEAP
Medvind24 Næringshage
Gründerloftet